Days go by / Дните си минават

Days go by; time is running, kinda slow, kinda fast. So many things are happening every day that I feel I’ve been here for months. On the other hand, when I look back, it’s already been a week. And it’s only another one left.

_MG_9387aFew days back, we went to the so called Old town – it was the first settlement of Portuguese on the islands of Cabo Verde. It is a place full of ruins – not only historical but also of poor people. Unfortunately, you can sense the fact that this is not the capital. However, people seem to enjoy their life there, kids are playing on the main square. This is also the renowned “Slave market”, the popular place in the past where the colonisers used to trade with slaves. Now it is a place for souvenirs and there is also a nice bar facing the ocean where you can enjoy a beer. Right above the town is the Fort – a well-preserved Portuguese structure that was used to protect the island from invaders. From there a magnificent landscape bursts upon you – the foamy waters of the ocean, ancient remaining and colourful houses of the locals.

_MG_9605a_1Another amazing experience was a visit to an elementary school in a ghetto in Praia. We were invited there by an organisation called “AfroReggae” – people from Brazil cooperating with the Cabo-Verdean government and the Brazilian Embassy. They teach children in undeveloped neighbourhoods how to play the drums, to do graffiti and acrobatics. For simply an hour there we saw a spectacular drum and acrobatic performance and also the making of two pieces of graffiti. It is great to see someone willing to help people in need, to give hope and to change worlds.

_MG_9283aWhat’s a real treasure here is talking to strangers. We keep on running into interesting people every day. The guy on the picture was just passing the bus we were in. As I tried to take a picture of him, he proposed to stop, so I can make a nice shot. He is a Cabo-Verdean living in the USA but comes home occasionally to make workshops on ‘green art’ – using only natural materials for jewelery, home appliances, etc. And just a couple of hours ago we had the most amazing interview with the famous local rapper Batchard, who graduated in psychology and works in a voluntary service organisation. At the beginning he felt really uncertain of his capability to speak in English, but it actually turned out great!

_MG_9134aWhat you can really sense here is that time is a relative concept. People are relaxed, easy-going, nobody comes on time for a meeting. Things take forever to be done, but maybe that’s what a person from a developed country needs – no timetables, no watches, no perception of time. And things are happening in their natural way.

We are switching hotels tomorrow. A laid-back weekend is coming, hopefully – all day on the beach or hanging out somewhere on the island. And the next week is devoted to the beautiful volcano island of Fogo. We plan to visit coffee plantations, wine fields and to climb the tremendous volcano that erupted only 20 years ago. Fingers crossed, should be amazing!

***********************************************************************

Дните си минават; времето лети, някак бавно, някак бързо. Много неща се случват всеки ден и се чувствам все едно съм бил тук с месеци. От друга страна, като погледна назад, вече е минала неусетно цяла седмица. И остава само още една.

_MG_9387aПреди няколко дни отидохме до т.нар. Стар град – първото селище на португалците на островите на Кабо Верде. Това е място, осеяно от руини – не само исторически, но също и постройки на бедни хора. За съжаление, усеща се, че тук не е столицата. И все пак хората изглежда, че се наслаждават на живота, децата си играят на главния площад. Там е също и известният „Пазар за роби”, популярно в миналото място, където колонизаторите са търгували с роби. Сега се продават сувенири, а има и симпатичен бар, гледащ към морето, в който можеш да изпиеш една бира. Точно над града се намира Крепостта – добре запазена португалска постройка, която е служила да пази острова от нашественици. От там се разкрива невероятна гледка – пенливите води на океана, древните останки и колоритните къщи на местните жители.

Друго стра_MG_9605a_1хотно преживяване беше посещението на начално училище в гето в Прая. Бяхме поканени от организация, наречена „Афро Реге” – хора от Бразилия, сътрудничещи си с правителството на Кабо Верде и бразилското посолство. Учат децата от неразвитите квартали да свирят на барабани, да правят графити и акробатични номера. Само за един част станахме свидетели на невероятно акробатично изпълнение, съпроводено от барабани, и на направата на два броя графити. Страхотно е да видиш как тези хора са склонни да помагат на други в нужда, да носят надежда и да променят света.

_MG_9283aИстинското богатство тук е да разговаряш с непознати. Постоянно се натъкваме на интересни хора. Човекът на снимката просто си минаваше покрай автобуса, в който бяхме. Тъй като се опитах да го снимам, той предложи да се спре, за да може да стане хубава снимка. Той е от Кабо Верде, но живее в САЩ. Прибира се от време на време, за да провежда работилници за „зелено изкуство” – използва само естествени материали за бижута, домашни потреби и т.н. А пък само преди няколко часа направихме най-невероятното интервю с известен местен рапър на име Бачард, който е завършил психология и работи в доброволческа организация. В началото се чувстваше много неуверен да говори на английски, но всъщност се оказа страхотно!

_MG_9134aНещото, което наистина можеш да усетиш тук, е, че времето е относително понятие. Хората са отпуснати, спокойни, никой не идва навреме за среща. Всичко отнема вечност, за да се случи, но може би това е, от което човек от развита държава има нужда – без разписания, без часовник, без представа за времето. И нещата се случват по естествения им начин.

Утре сменяме хотела си. И един спокоен уикенд се задава, надявам се – цял ден на плажа или пък ще се размотаваме някъде по острова. А следващата седмица е отредена на красивия вулканичен остров Фого. Планираме да посетим кафени плантации, лозя и да изкачим удивителния вулкан, който е изригвал само преди 20 години. Стискайте палци, трябва да е невероятно!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s